TÜRKİYE ROMATİZMA ARAŞTIRMA VE SAVAŞ DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETMELİĞİ

Madde 1. AMAÇ

Bu yönetmeliğin amacı, Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği (TRASD) tüzüğünde belirtilen ve Dernek Yönetim Kurulu’na yüklenen amaçları, paylaşımcılık ilkesinden hareketle üyelerinin oluşturduğu tabana da yayarak gerçekleştirmek üzere, Dernek Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülen öncelikli konularda oluşturulan ve Dernek Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışacak olan çalışma gruplarının kuruluş biçimlerini, çalışma yöntemlerini, görev ve yetkilerini belirlemektir.

Madde 2. TANIMLAR

Bu yönergede geçen, Dernek, Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği’ni; Dernek Yönetim Kurulu, Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği Yönetim Kurulu’nu tanımlamaktadır.

Madde 3. DAYANAK

Bu yönetmelik TRASD Tüzüğü’nün 3. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır

Madde 4. ÇALIŞMA GRUPLARININ AMACI

Kas iskelet sistemini tutan romatizmal hastalıklar ve tedavileri ile ilgili olarak özel ilgi, deneyim ve birikim gerektiren alanlarda çok merkezli araştırmalar yapmak, araştırmalara destek vermek, bilgi üretmek ve yaymak; romatizmal hastalıklar açısından fizik tedavi ve rehabilitasyon disiplininde ülke çapında bilgi açığı olduğu saptanan konularda eğitim yapmak; ve mesleki açıdan romatoloji ile ilgili özlük haklarını fizik tedavi ve rehabilitasyon disiplini bünyesinde araştırmak, geliştirmek ve iyileştirmektir.

Madde 5. ÇALIŞMA GRUPLARINI İLGİLENDİREN ÜST YAPILANMA

Dernek yönetim yapılanması içinde çalışma gruplarını ilgilendiren 2 temel birim vardır. Bunlardan bir tanesi Dernek Yönetim Kurulu, diğeri de Bilimsel Danışma Kurulu’dur.

a) Dernek Yönetim Kurulu, Çalışma Grupları’nca gerçekleştirilmesi öngörülen tüm aktivitelerin son onay merciidir.

b) Bilimsel Danışma Kurulu, Dernek Yönetim Kurulu’na bilimsel danışmanlık yapan ve tavsiye kararları alan bir danışma kuruludur. Bilimsel Danışma Kurulu üyeleri Dernek Yönetim Kurulu tarafından, akademik eserleri ve bu eserlerine yapılan atıfları, ödülleri, uluslara.rası bilimsel tanınırlığı, eğiticilik ve danışmanlık geçmişi gözönüne alınarak dernek üyesi kıdemli seçkin akademisyenler arasından 4 yıllığına seçilir. Bu yönetmelik yayınlandığında oluşan Bilimsel Danışma Kurulu’nun ilk üyeleri atama usülü ile göreve başlarlar. Dört senede bir yapılacak yenilemelerde atanacak olan üyeler SCI veya SCI Expanded’de taranan en az 20 adet yazısı olan üyeler arasından Dernek Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Bu 20 makalenin en az 3’ünde araştırma makalesi birinci yazarı olmak zorunluluğu da vardır. Bilimsel Danışma Kurulu 7 üyeden oluşur. Dernek Yönetim Kurulu 15 gün içerisinde herhangi bir nedenle boşalan üye yerine bu üyenin görev süresi için yeni bir üye atar.

c) Bilimsel Danışma Kurulu, Dernek Yönetim Kurulu’nun sevk ettiği ve bilimsel inceleme ve görüş istediği konularda görev yapar. Tavsiye istenen her bir konu için kendi içerisinde görev paylaşımlarını yapar ve Bilimsel Danışma Kurulu üyelerinin görüşlerini toplayarak ortak görüşü kaleme alacak ve tüm kurul üyelerinin son onayına sunarak Dernek Yönetim Kurulu’na iletecek bir raportör tayin eder. Bu raporlarda görüşün oy birliği veya oy çokluğuyla çıkması esas olup aykırı oylar ayrıca şerh edilir. Raporların raportör tarafından en geç otuz gün içerisinde Dernek Yönetim Kurulu’na iletilmesi şarttır. Tüm yazışmalar elektronik ortamda yapılabilir. Gerekli görmesi durumunda Bilimsel Danışma Kurulu yılda en az 2 kez olmak üzere toplantı isteğinde bulunabilir. Bu toplantılar Dernek Yönetim Kurulu’nun onayıyla yapılır ve en az bir Dernek Yönetim Kurulu üyesinin hazır bulunacağı şekilde gerçekleştirilir. Bilimsel Danışma Kurulu iç işleyişinin detaylarını belirlemek için bir iç çalışma yönergesi hazırlayabilir ve onay için Dernek Yönetim Kurulu’na sunar.

Madde 6. ÇALIŞMA GRUPLARININ YAPILANMASI

a) Çalışma grupları, Bilimsel Çalışma Grupları (BÇG), Eğitsel Çalışma Grupları (EÇG) ve Mesleki Çalışma Grupları (MÇG) olarak 3 ana gruba ayrılır. TRASD bünyesinde kurulmuş olan çalışma grupları aşağıda sıralanmıştır:

1.Bilimsel Çalışma Grupları

i. Spondiloartropati BÇG

ii. Romatoid Artrit BÇG

iii. Osteoartrit BÇG

iv. Fibromiyalji BÇG

2. Eğitsel Çalışma Grupları

i. FMF, Behçet ve diğer romatolojik hastalıklar EÇG

3. Mesleki Çalışma Grupları

i. FTR Romatoloji Mesleki Araştırma, İstatistik ve destek MÇG

b) Çalışma grupları 1 başkan, 1 başkan yardımcısı, 1 genel sekreter ve 2 üye olmak üzere 5 kişiden oluşur. Çalışma gruplarındaki üyeler Dernek Yönetim Kurulu’nca atanır. Görev süreleri 4 yıldır. Bir üye en fazla 2 dönem atanabilir. Yönetmelik hazırlandığında Dernek Yönetim Kurulu tarafından atanan BÇG ve EÇG’de çalışan üyelerin görev süreleri dolduğunda, yeni çalışma grubu üyeleri yine Dernek Yönetim Kurulu tarafından SCI ve SCI Expanded tarafından taranan dergilerde romatoloji alanında en az 10 adet makalesi olan istekli üyeler arasından seçilir. Bu makalelerden en az ikisi birinci isim orijinal araştırma makalesi olmalıdır. Mesleki çalışma grupları için böyle bir seçim kriteri yoktur. Her tür çalışma grubu için geçerli olmak üzere bir önceki dönemde görev alan üyeler arasından, aralarında yapılacak seçimle seçilecek en az 1 üye yeni dönemde görev almaya devam eder. Kararsızlık halinde bu üyeyi Dernek Yönetim Kurulu belirler. Çalışma grubu yılda en az iki kez olmak üzere çalışma grubunun etkinliklerinin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Alınan kararlar karar defterine yazılı olarak aktarılır, bilimsel çalışmalar ile ilgili olanlar düzenli olarak Dernek Yönetim Kurulu’na bildirilir. Dernek Yönetim Kurulu bilimsel çalışmalarda Bilimsel Danışma Kurulu’ndan görüş isteyebilir. Alınan tüm kararlar Dernek Yönetim Kurulu’nca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

c) Dernek Sekreteryası, gerekli hallerde ve istendiğinde Çalışma Gruplarının yapacakları toplantı tarihinin duyurulması, gerekli mekanın düzenlenmesi, gerekebilecek belgelerin sağlanması, çoğaltılması gibi sekreterya hizmetleri konusunda Çalışma Grubu Başkanına yardımcı olur. Toplantı gündemi, bir önceki toplantıda saptanmamışsa, başkan ve sekreter tarafından o toplantıya hazırlanarak getirilir. Tutanaklar, belgeler, kararlar ve raporlar Dernek sekreteryasında Çalışma Grubu için ayrılmış dosyalarda saklanır. Dosyalar her an Dernek Yönetim Kurulu'nun erişimine açık tutulur. Çalışma Grupları anılan tüm faaliyetleri için Dernek tarafından kendilerine tahsis edilen sekreteryadan yardım alırlar.

Madde 7. ÇALIŞMA GRUBUNUN GÖREV, YETKİ VE FAALİYETLERİ

a) Bilimsel çalışma grupları kendi konularında uluslar arası literatürü tarayarak bilgi açığı bulunan konuları saptar ve yılda en az 2 adet çok merkezli çalışma planlar. Planladıkları çalışmaları Dernek Yönetim Kurulu’na sunar. Bilimsel Danışma Kurulu’nun da görüşü alınarak uygun görülen çalışmalar için ulusal alanda mevcut merkezler ile iletişime geçerek çalışmaların gerçekleştirilmesini sağlar. Her çalışma grubu, çalışmaları için veri tabanı oluşturmak da dahil olmak üzere gerekli altyapı gereksinimlerini belirler, planlar ve gerçekleştirilmesi için Dernek Yönetim Kurulu’ndan destek talep eder. Çalışmaların nasıl gerçekleştirileceği, kimlerin katılabileceği, isim sıralaması vb. konularda kendi iç yönergelerini hazırlayarak çalışırlar. İç yönergeler Dernek Yönetim Kurulu onayından sonra yürürlüğe girer.

b) Eğitsel Çalışma grupları 7a maddesine ilaveten, kendi konularında, disiplinimizde ulusal temelde bilgi açığı bulunan konularda eğitim verilmesi gereken konuları saptayarak bu konuda Dernek Yönetim Kurulu ile işbirliği içinde yıllık eylem planı hazırlar. Bu bağlamda ulusal, bölgesel bilimsel toplantılar, seminerler, eğitim kursları, web sitesi uygulamaları gibi konuları gündeme alırlar.

c) Mesleki çalışma grubunun mesleki alanda yapacağı tanımlayıcı çalışmalar için 7a'da belirtilmiş olan kurallar geçerlidir. Bu grup ülkemizde fiziksel tıp ve rehabilitasyon-romatoloji alanındaki özlük haklarını geliştirmek, ülke çapında romatoloji birimleri oluşturmak ve gerekli destekleri vermek için, Dernek Yönetim Kurulu desteğini de alarak çalışmalar yapar.

d) Çalışma grupları ulusal ve uluslararası seviyede iyi uygulama örneklerini tespit etmek ve yaymak amacıyla konularıyla ilgili alanlarında Dernek Yönetim Kurulu’nun onayladığı kılavuzların hazırlanmasında önder olacak şekilde görev alırlar.

e) Çalışma grupları alanlarında gerektiğinde belirli konularda ayrıntılı değerlendirme ve araştırma yapmak üzere diğer çalışma grupları veya ilgili diğer derneklerle inceleme-araştırma grubu veya uzlaşı paneli kurabilirler. Bunun için Dernek Yönetim Kurulu’ndan onay almalıdırlar. Bu grupların çalışmalarının sonuçları çalışma döneminin sonunda bir rapor halinde Dernek Yönetim Kurulu’na bildirilir. Dernek Yönetim Kurulu’nca yetki verilmedikçe çalışma grubu üyeleri, komitenin etkinlikleri çerçevesinde de olsa Derneği temsil edemezler.

f) Çalışma Grupları çalışma raporlarını bir sonraki yılın ilk üç ayı içinde Dernek Yönetim Kurulu’na bildirmekle yükümlüdür.

Madde 8. ÇALIŞMA GRUBUNUN GELİR VE GİDERLERİ

a) Çalışma Grubu, çalışma dönemi süresince varsa yapılacak harcamalar için planlama aşamasında Dernek Yönetim Kurulu'nun ön onayını almak zorundadır. Dernek Yönetim Kurulu, çalışma grubunun taleplerini Dernek bütçesi çerçevesinde değerlendirir ve çalışma grubuna geribildirimde bulunur. Çalışma grubu, etkinliklerini bu geri bildirim ışığında düzenler.

b) Çalışma Gruplarının gelir ve gider muhasebesi Dernek genel muhasebesi içindedir. Bu yüzden çalışma grupları yapacakları her faaliyetin tahmini bütçesini en az 3 ay önce Dernek Yönetim Kurulu’na bildirmek zorundadır. Tahmini bütçe Dernek Yönetim Kurulu’nca kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

c) Dernek Yönetim Kurulu her yıl bütçesinden çalışma gruplarının temel gereksinimlerini (yazışmalar, posta vb) karşılamak üzere Yönetim Kurulu’nca belirlenen bir pay ayırır.

d) Çalışma gruplarınca düzenlenen bilimsel toplantılar veya araştırma nedeniyle oluşan gelir ve gider kayıtları Dernek Yönetim Kurulu’nca yapılır. Denetim TRASD muhasip-veznedarı aracılığıyla Dernek Yönetim Kurulu’ndadır. Faaliyetler nedeniyle oluşan kaynaklar Dernek adına toplanır, muhasebe kuralları içinde harcanır. Bu yüzden yapılan tüm faaliyetlerin kesin bütçesi faaliyet bitiminden en geç bir ay sonra Dernek Yönetim Kurulu’na sunulmalıdır.

Madde 9. ÇALIŞMA GRUBUNUN KAPATILMASI 
Dernek Yönetim Kurulu, Çalışma Grupları Yönetmeliği’ne aykırı çalışan bir çalışma grubunu görevden alabilir. Böyle bir durumda üç ay içinde çalışma grubu üye ataması yapılır. Bu süre içinde çalışma grubu yönetimi Dernek Yönetim Kurulu’nca sürdürülür.

Madde 10 . Dernek Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde Çalışma Grupları Yönetmeliği ile ilgili değişiklikler yapabilir ve bu değişiklikler Dernek Genel Kurulu onayından sonra yürürlüğe girer.

Madde 11 . Bu yönetmelik Dernek Yönetim Kurulu’nda kabul edilip, Dernek Genel Kurulu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.